HUMAN RESOURCES

Ad Soyad
e-Posta
Cinsiyet Bay   Bayan  

Ki�isel Bilgiler
Do�um Yeri
Do�um Tarihi (g�n/ay/y�l)
Medeni durumunuz
Varsa �ocuk Say�s�
E�inizin Mesle�i
E�inizin �al��t��� Kurum
Askerlik Durumu ( Terhis, Muaf, Tecilli )
Ev Telefonu
Cep Telefonu
Adres1
Adres2
S�r�c� Belgesi Var m�? ( S�n�f� )
SRC Belgeniz Var m� ?
Bedensel Engeliniz Var m� ?
���i Bulma Kurumu Kayd�n�z Var m� ?
H�k�ml�l�k Durumunuz ?
Sigara Kullan�yormusunuz ?

E�itim Durumu
Mezun Oldu�unuz Okullar Ba�lang�� (Y�l) Biti� (Y�l) Derecesi (varsa)

Ki�isel Geli�im alan�nda kat�l�nan Kurs,Seminer ve E�itim Bilgileri
Konusu D�zenleyen Kurum Tarihi S�resi Al�nan Belge T�r�

�nceki �� Tecr�beleriniz (Sondan ba�layarak)
Firma,Kurum,Kurulu� G�rev Ba�lang��/Biti� Ayr�lma Sebebi

Bildi�iniz Yabanc� Diller
Yabanc� Dil Sahip oldu�unuz belge/sertifikalar Okuma Yazma Konu�ma

Referanslar
Ad Soyad Firma,Kurum,Kurulu� �� Telefonu Cep Telefonu E-posta Adresi

Sosyal Aktiviteler, Beceriler ve Hobiler


Di�er Konular

refresh